Ефективна програма за контрола на ризиците, игра важна улога во помагањето на хотелиерите да обезбедат безбедна и сигурна средина за своите клиенти и вработени. Управување со ризиците започнува со процена на ризикот и разбирање на ризиците од деловното работење. Законот за безбедност и здравје, под надлежност на Управата за здравје и безбедност, бара од сите работодавачи редовно да спроведуваат процена на ризикот на работното место, за да помогнат при намалување на ризикот од повреди на вработените и другите преку обуки, политики и програми за безбедност. Ефективната програма за контрола на ризикот не треба да вклучува само мерки и програми за решавање на проблемите со безбедноста и сигурноста на клиентите и вработените, туку и мерки за управување со ризикот за хотелот и секојдневното работење.

Постојат голем број ризици кои имаат потенцијал да предизвикаат критични прекини во работата и деловни загуби. Ние ви нудиме стручни консултации, обука на вработените како и имплементација на СОП – Стандардни Оперативни Процедури за превенција и за решавање на голем број опасности поврзани со хотелското работење.

Интелигентниот хотелиер знае како да ги претвори предизвиците и ризиците во заштеди и профит, со тоа што ќе ја направи безбедноста да биде приоритет и ќе воспостави ефикасна програма за контрола на загубите и квалитетно управување со безбедноните ризици.


За повеќе информации околу тренинг програмите и стручни консултации во врска со управување со безбедносните ризици во хотелиерството и туризмот, ве молиме контактирајте не на: + 389 23 119 615 | info@regent.mk